ไอวาร์ปใช้กับไม้ด่างเร่งแตกราก เร่งสี

ไอวาร์ปเพิ่มผลผลิต ผัก

ไอวาร์ปเร่งการแตกยอดทุเรียน

ไอวาร์ปเพิ่มผลผลิตข้าว

ไอวาร์ป ผักต้นใหญ่ใบหนา