เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ด้วย ORGANIC

THE MORE ORGANIC THE MORE HEALTHY

สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและปรับปรุงดิน (biostimulants)

  • สาร ที่ใส่ให้พืชทางดิน ฉีดพ่น ทางใบ คลุกเม็ดเมล็ดพืชก่อนปลูก ใส่ในวัสดุปลูกหรือสารละลายธาตุอาหารที่ใช้ปลูกพืช แล้วสารนั้น ช่วยปรับกระบวนการทางสรีระ ทำให้พืชมีศักยภาพใน การเจริญเติบโต หรือพัฒนามากขึ้น หรือทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น ซึ่งรวมความถึงช่วยให้พืชปรับตัวต่อสภาพความเครียด อันมีสาเหตุมาจากสิ่งไม่มีชีวิต (abiotic stress) หรือความเครียดจากสิ่งมีชีวิต (biotic stress) สำหรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นพืช ได้แก่ การเจริญเติบโตของรากและส่วนเหนือดินตลอดจนประสิทธิภาพของรากในการดูดธาตุอาหาร
  • สารที่ใช้ในปริมาณเล็กน้อย ก็ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช” การกำหนดว่า “ใช้ในปริมาณเล็กน้อย” เพื่อแยกสารเร่งเชิงชีวภาพออกจากปุ๋ยและสารปรับปรุงดินซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช